Bedrijfsresultaten

Bedrijfsresultaten particuliere bosbouw voor bedrijven > 5hain euro’s per hectare (2016)

Kosten totaal 289
loonkosten1 131
werk door derden2 91
werktuigen3 24
bosinstandhouding4 13
grond- en hulpstoffen5 12
overige kosten 19
Opbrengsten totaal 281
houtverkoop 123
subsidies en bijdragen 88
overige opbrengsten6 70
Bedrijfsresultaat -8
Bron: Wageningen Economic Research
1Waarvan 52% loon eigen personeel en 48% kosten voor niet-betaalde bosarbeid (bijv. vrijwilligers).
2Bijv. Bosgroep, rentmeester, adviesbureau, loonwerker, collega-natuurbeheerder.
3 O.a. rente en afschrijving werktuigen.
4 O.a. gebouwen/infrastructuur, grond/waterschapslasten, bosbrandverzekering.
5 O.a. plantsoen en zaad, mest-/bestrijdingsmiddelen.
6 O.a. jachthuur, recreatie, kerstbomen/-groen.

Ontwikkeling bedrijfsresultaten particuliere bosbedrijven in de periode 1997-2014 voor bedrijven > 5 en > 50 hain euro/ha

bron: Wageningen Economic Research