Bedrijfsresultaten

Bedrijfsresultaten particuliere bosbouw voor bedrijven > 5hain euro’s per hectare (2017)

Kosten totaal 315
loonkosten1 141
werk door derden2 108
werktuigen3 25
bosinstandhouding4 13
grond- en hulpstoffen5 11
overige kosten 18
Opbrengsten totaal 271
houtverkoop 112
subsidies en bijdragen 94
overige opbrengsten6 65
Bedrijfsresultaat -44
Bron: Wageningen Economic Research, 2019
1Waarvan 52% loon eigen personeel en 48% kosten voor niet-betaalde bosarbeid (bijv. vrijwilligers).
2Bijv. Bosgroep, rentmeester, adviesbureau, loonwerker, collega-natuurbeheerder.
3 O.a. rente en afschrijving werktuigen.
4 O.a. gebouwen/infrastructuur, grond/waterschapslasten, bosbrandverzekering.
5 O.a. plantsoen en zaad, mest-/bestrijdingsmiddelen.
6 O.a. jachthuur, recreatie, kerstbomen/-groen.

Ontwikkeling bedrijfsresultaten particuliere bosbedrijven in de periode 1998-2017 voor bedrijven > 5 en > 50 hain euro/ha

bron: Wageningen Economic Research, 2019