Onderzoek

Onderzoek

Stichting Probos

Stichting Probos is een non-profitorganisatie die zich inzet voor duurzaam bosbeheer in Nederland en daarbuiten. Probos ontwikkelt praktijkgerichte kennis voor terreinbeheerders, beleidsmakers en bedrijven in de bos- en houtketen. Dit doet Probos op projectbasis, waarbij nieuwe kennis, methoden en producten worden ontwikkeld, die actief overgedragen worden aan personen en partijen die direct of indirect invloed uitoefenen op het bos- en landschapsbeheer en de daaraan verbonden product- en dienstenketens. Stichting Probos combineert een zakelijke instelling en werkwijze met het ideële doel om duurzaam bosbeheer te bevorderen. Verbindingen met andere vakgebieden worden gelegd door intensief samen te werken met andere organisaties.

Wageningen Environmental Research

Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra) is hèt kennisinstituut voor de groene leefomgeving. Het maakt deel uit van Wageningen University & Research en levert expertise op het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan, met kennis van water, natuur, biodiversiteit, klimaat, landschap, bos, ecologie, milieu, bodem, landschap, land- en ruimtegebruik, geo-informatie, remote sensing, stedelijk groen, recreatie etc.
Wageningen Environmental Research verricht strategisch en toegepast onderzoek ten behoeve van beleid, beheer en ontwerp van de groene ruimte op lokale, nationale en internationale schaal. Enerzijds gaat het hier om vernieuwend, interdisciplinair en interactief onderzoek van complexe problemen in de sfeer van de groene ruimte, anderzijds om kant-en-klaar toepasbare kennis en expertise om praktijkproblemen snel en adequaat op te lossen.

Wageningen Economic Research

Wageningen Economic Research (voorheen LEI Wageningen UR) is een onafhankelijk, internationaal, sociaaleconomisch onderzoeksinstituut dat overheden en bedrijven op vernieuwende wijze (sociaal)economische inzichten en integrale adviezen biedt voor het juiste beleid en betere besluiten. Het instituut maakt deel uit van de Social Sciences Group van Wageningen UR. Wageningen Economic Research stimuleert duurzame economische ontwikkeling en groei van een bedrijf of economie.

Stichting Hout Research (SHR)

Stichting Hout Research (SHR) houdt zich bezig met toegepast wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van hout en de verwerkbaarheid in en tot andere materialen en producten. SHR test in eigen laboratorium eindproducten en producten in ontwikkeling; adviseert bij research, development en toepassing van bouwproducten met en zonder houtcomponenten; verricht locatieonderzoek en deelt opgedane kennis met de bouwwereld. Op deze manier wil SHR bijdragen aan het stimuleren van innovaties en duurzame oplossingen.

Stichting Keuringsbureau Hout (SKH)

Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) stelt zich ten doel zowel de kwaliteitszorg in het bouwsegment en de sectoren waar hout en houtproducten worden toegepast als ook het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen te vergroten. Dit probeert SKH te bereiken door o.a. het gebruik van certificatiesystemen die onder nationaal en internationaal toezicht staan. SKH is met name actief in hout, houtproducten, houtconstructies en houtgerelateerde producten.

Planbureau voor de Leefomgeving

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het is een inhoudelijk onafhankelijk onderzoeksinstituut op het gebied van milieu, natuur en ruimte, dat organisatorisch onderdeel is van de Rijksoverheid, namelijk het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd.

Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN)

Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) is een onafhankelijk en innovatief platform waarin beheer, beleid en wetenschap op het gebied van natuurherstel en -beheer samenwerken. OBN ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Het Kennisnetwerk OBN houdt zich bezig met alle beleids- en beheeraspecten van natuur en wordt gecoördineerd door de VBNE en gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en BIJ12 (de gezamenlijke provincies).

Kenniscentrum Papier en Karton

Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK) is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Papierfabrieken (VNP) en heeft als missie de kennisinfrastructuur in de Nederlandse papier- en kartonindustrie te versterken door generatie, ontsluiting en verspreiding van kennis.

Papierenkarton.nl

Papierenkarton.nl is een non-commercieel kennisplatform en wil een spil in de informatievoorziening over en bewustwording van de duurzaamheid van papier en karton zijn, waar partijen kennis brengen, halen en uitwisselen en daarmee elkaar inspireren en hun samenwerking intensiveren. Papierenkarton zet ketenprojecten en -samenwerkingsverbanden op en informeert geïnteresseerden regelmatig over updates, nieuws, uitnodigingen voor events en andere niet-commerciële informatie over papier en karton.