Terreinbeheerders

Terreinbeheerders en/of -eigenaren

LandschappenNL

LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband LandschappenNL een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties. De provinciale organisaties vertegenwoordigen ruim 75.000 vrijwilligers, 110.000 hectare beschermde natuur, ruim 800 monumenten en hebben een achterban van rond de 310.000 donateurs.

Federatie Particulier Grondbezit

De Federatie Particulier Grondbezit is dé vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De ca. 1.600 leden zijn verantwoordelijk voor ca. 200.000 hectare en leveren daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan voedselvoorziening, cultuurhistorie, natuurbeheer en recreatiemogelijkheden. De FPG bundelt haar krachten en staat voor integrale belangenbehartiging, een sterk netwerk en kennisdeling. De Federatie heeft een landelijk kantoor en is verder samengesteld uit 10 Provinciale Verenigingen. Er is een betaalde staff van beperkte omvang. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers betrokken bij het werk, zowel op bestuurlijk als uitvoerend vlak.

(Unie van) Bosgroepen

De Bosgroepen zijn onafhankelijke coöperatieve verenigingen van en voor eigenaren van bos- en natuurterreinen. Ze adviseren en ontzorgen de leden bij het beheer van bos en natuur. Het vakmanschap van de Bosgroepen richt zich op alle onderdelen van het beheer; van visievorming en advies, tot beheer, beheerplan en uiteindelijk de uitvoering in het veld. De Unie van Bosgroepen is de overkoepelende organisatie van de Bosgroepen,die subsidie-aanvragen bundelt en spreekbuis is naar de rijksoverheid. De Unie coördineert tevens projecten die de Bosgroepen gezamenlijk uitvoeren, zoals automatisering, richtlijnen voor beheerplanning, kwaliteitsverbetering en certificering. Er zijn meer dan 1.500 leden bij de Bosgroepen aangesloten. Dit zijn particulieren, stichtingen, landgoederen, abdijen, zorginstellingen, natuurbeschermingsorganisaties, waterleidingmaatschappijen en overheden, zoals waterschappen en gemeenten. Samen hebben deze leden ruim 400.000 hectare bos en natuur. Er zijn drie regionale Bosgroepen:
Bosgroep Noord-Oost Nederland
Bosgroep Midden Nederland
Bosgroep Zuid Nederland


Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is een privaatrechtelijke vereniging van, voor en door bos- en natuureigenaren. De vereniging is opgericht op 25 september 2013 en heeft als leden; Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, de Federatie Particulier Grondbezit, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en Natuurnetwerk Gemeenten. Daarmee vertegenwoordigt de VBNE 70% van het bosareaal en 90% van het natuurareaal in Nederland. Op 6 juni 2016 hebben de leden hun Agenda VBNE 2016-2020 vastgesteld. Hierin staat op welke activiteiten ze zich de komende jaren gaan richten. De VBNE zet zich in voor het professioneel beheer van bos en natuur.